fbpx

Integritetspolicy Svea Husbilar

Vi på Svea Husbilar värnar om dig och din integritet. Därför har vi sammanställt denna policy för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter.

I denna integritetsskyddspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar våra tjänster eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Om inte annat anges uttryckligen är det Svenska Husbilsgruppen AB, 559059-6721, Hantverksvägen 12, 764 93 Väddö, (”Svea Husbilar”, ”vi”, ”oss”) som har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor gällande denna policy eller för andra frågor på info@sveahusbilar.se.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan kopplas samman med en levande fysisk person. Det kan vara till exempel personnummer, e-postadresser, bilder eller krypterade uppgifter.

 

Vad betyder “behandling” av en personuppgift?

Begreppet ”behandling” är brett och omfattar allt från insamling och lagring till ändring, användning eller radering av uppgifter.

 

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. när du besöker vår webbsida, köper en tjänst, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler.

 

Uppgifter som samlas in när du använder vår webbsida

När du använder vår webbsida samlar vi in och behandlar information om din användning. Denna information omfattar vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbsidan. Vi använder oss av Google Analytics och Facebook Pixel för att registrera information. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifierings filer. 

 

Uppgifter från andra källor

För att kunna driva vår verksamhet söker vi kontakt med nya tänkbara kunder. Därför samlar vi in kontaktuppgifter till sådana kunder genom att köpa information från Transportstyrelsen. Vi köper in adresser till husbilsägare i Sverige. All reklam som postas från oss går genom detta inköp och vi får endast spara informationen i 3 månader. När tiden gått ut raderas alla kontaktuppgifter för att sedan köpas in på nytt. Vill du ej tillhöra detta register vänligen registrera din adress på Nix. Kontaktuppgifterna vi köper är endast till personer registrerade som ägare på en husbil eller husvagn. 

I vissa fall kan vi inhämta information från andra källor t.ex. samarbetspartners och andra leverantörer.

 

Ändamål med behandling av personuppgifter

För att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig måste vi behandla dina personuppgifter.

Vi behandlar dina uppgifter i huvudsak för att:

  • Administrera och tillhandahålla våra tjänster.
  • Hantera förfrågningar.
  • Lämna information och marknadsföra tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av.
  • Förbättra våra tjänster, exempelvis genom att undersöka och utvärdera kundnöjdheten eller marknaden.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

För att få behandla personuppgifter måste det finnas en laglig grund för behandlingen. Vi behandlar personuppgifter på följande grunder:

  • När personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal.
  • När personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex. bokföringsskyldighet.
  • När vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter t.ex. för att kunna besvara förfrågningar på webbsidan eller kommunicera med dig om tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av.
  • När du har samtyckt till personuppgiftsbehandling.

 

Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag och leverantörer som tillhandahåller tjänster för oss t.ex. för att hantera utskick, kommunicera erbjudanden, tillhandahålla IT-system och genomföra kundanalyser. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter för att genomföra våra tjänster, exempelvis utlämnandet av uppgifter till Transportstyrelsen för att genomföra ägarbyte av husbilar eller husvagnar.

 

Var behandlas dina uppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter inom Sverige. För det fall att vi använder oss av tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför Sverige kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att kräva garantier om att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler. 

 

Dina rättigheter

Rättelse och tillgång till dina personuppgifter

Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat.

Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.

 

Återkalla samtycke med framtida verkan

Behandlar vi dina personuppgifter, på den rättsliga grunden samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling. Observera att detta inte berör de inköpta adressuppgifterna, där behövs adressen registreras genom Nix

 

Motsätta sig behandling

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning.

Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikations utskick. Avregistrering gör du genom att klicka på en länk i det aktuella e-postutskicket. Får du adresserad direktreklam och vill avsäga dig denna registrerar du din adress genom Nix.se

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

 

Begränsning av behandling

Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

 

Dataportabilitet

För det fall att du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

 

Särskilt om cookies

När du besöker vår webbsida använder vi cookies. För mer information om våra cookies, tryck på den lilla kakan i vänstra hörnet av skärmen.

 

Synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter

Skulle du ha synpunkter på eller frågor angående vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på info@sveahusbilar.se.

Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål på kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, för närvarande Datainspektionen.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

Svenska Husbilsgruppen AB, org. nr 559059-6721, Hantverksvägen 12, 764 93 Väddö, telefon nr 010-179 07 00 är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för vår behandling av dina personuppgifter.

Vid frågor om dataskydd eller om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan når du oss lättast på: info@sveahusbilar.se.

 

Ändringar i integritetsskyddspolicyn

Vi på Sveahusbilar.se kan komma att göra uppdateringar i denna integritetsskyddspolicy. Sådana uppdateringar tillämpas från och med den dag när uppdateringarna publiceras på vår webbsida.

Läs våra användarvillkor för mer detaljer och information.

Share This